Kalite Yönetim Sistemi

Giriş

ÖNSÖZ

         5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi ve stratejik planlama, performans esasına dayalı iç kontrol ve iç denetim konuları, yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel ögeler olarak düzenlenmiştir.

         Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu uyarınca 20.01.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

         Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı temel alınarak, yürüttüğümüz faaliyetlerin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, verimlilik ve etkinliğin sağlanması, hata ve israfların önüne geçilmesi, mevzuatlar dahilinde makul bir güvencenin sağlanabilmesi gibi yasal düzlemin gerekleri yanı sıra, kurumun organizasyon yapısı, işleyişi, iş tanımları ve gerekleri, tüm çalışanların sorumluluklarını da kapsayan etkin bir süreç olabilmesi için İç Kontrol Sistemimizin kurulumu gerçekleştirilmiştir.

         Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, İç Kontrol Sistemi ile varmak istediğimiz nihai hedef, vizyon ve misyonumuza uygun bir şekilde, hizmetlerimizin kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hedef kitlemizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerinin en üst düzeyde sağlanmasıdır.

         İç Kontrol Sisteminin kurulumunu oluşturup çalışmalarını yürüten İç Kontrol Sistemi Proje Ekibine İl Müdürlüğümüz adına teşekkür ederim.

Erdem KARADAĞ

İl Müdürü

 

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

         Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek,  uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. 

VİZYONUMUZ
          Gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye.

 

Kalite Politamız

KALİTE POLİTİKAMIZ 

           Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında nitelikli hizmet sunan, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir Bakanlık olmak için kalite politikamız;

  • Sürdürülebilir tarımsal üretimi,
  • Yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi,
  • Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği,

           sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.

Etik Beyannamesi

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1Çalışanların mesleki gelişimleri için imkan sağlanır
2Sosyal imkanlar geliştirilir
3Performans kriterleri mülakatla değerlendirilir
4Birimler arasındaki iletişim geliştirilir
5Emek ve bilgi sahibi kişinin haklarına saygı duyulur
6Başarılı çalışmalar takdir edilir
7Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
8Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir
9Yönetim kademesi ve çalışanlar birbirlerine güvenir
10İl müdürlüğü bütün şubelere eşit mesafede durur
11Faaliyet ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır
12Etik dışı davranışlara yöneticiler ve personel prim vermez
13Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
14Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
15Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
16Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
17Mesai kavramına azami özen gösterilir.
18Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
19Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
20Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
21Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
22Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
23Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
24Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
25Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
26Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
27Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
28Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
29Çalışanların performansı ödüllendirilir.
30Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
31Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
32Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
33Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
34Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

Görev, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Şubeler Görev, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

​           

     

Ortak Görev ve Sorumluluklar

​  

 

 

İş Akış Şemaları

​ 

 

Eğitim Denetim Tablosu

​ 

 

 

Hassas Görevler

 • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
 • Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
 • Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
 • Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
 • Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
 • Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü
 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
 • Hukuk Birimi
 • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri
 • Döner Sermaye Saymanlığı

 

Risk Değerlendirme

​ 

 

''