14.11.2016

İl Müdürü İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

İŞİN KISA TANIMI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları ile Çanakkale İli tarımsal alt yapısı doğrultusunda Stratejik Plan ve eylem planı hazırlatmak. Müdürlüğün uygulamadan sorumlu ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek.

2) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayımların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak.

3) Çevreye duyarlı, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak, programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

4) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek.

5) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek.

6) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek.

7) İlin tarım ürünlerinin, ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak.

8) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak.

9) İldeki hayvanların refahını sağlayarak, salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bu projeleri, gerekse Bakanlık tarafından belirlenen projeleri ilde uygulamak, izlemek ve denetlemek.

10) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak.

11) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak.

12) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek.

13)  Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin, üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma ve muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetlere izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek .

14) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek.

15) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek.

16) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek, uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak.

17) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları elemek.

18) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık ve organizmaların tespitini yapmak, koruma programlarını hazırlamak ve onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

19) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makinaları, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayi ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemleri il düzeyinde yürütmek.

20) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izleme, değerlendirme, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuat çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

21) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek. Avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak. Getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesi ile buralarda verimliliğin artırılmasını sağlayarak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak. Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

22) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanların ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak.

23) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı mamullerin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak.

24) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını sağlayarak bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek.

25) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları düzenlemek ve projeler uygulamak.

26) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtlarını yaparak, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek. Bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemleri il düzeyinde yürütmek.

27) Tohumluk üretimlerin beyanname kabulü ile tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek.

28) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

29) Tohumluk üretici ve bayilerin kontrolünü yapmak.

30) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

31) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretimi, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin, il ile ilgili olan kısımlarını uygulamak,  uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

32) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmaların il düzeyinde olan kısımlarını yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım, tanıtım ve mevzuatla ilgili verilen diğer çalışmaları yapmak.

33) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak.

34) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak.

35) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit ederek, ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuat doğrultusunda projeler yapmak. İlde hayvansal üretimin, insan sağlığını ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.

36) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek.

37) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünlerin belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek.

38) Bakanlığın İl Müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek.

39) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvuruları sırasında bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek.

40) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak.

41) Kayıt sistemleri, veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

42) Tarımsal üretimi ve kalitesini arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek.

43) Üreticilere toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak.

44) İlde bulunan toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

45) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak.

46) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta,  civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit ederek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak.

47) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 08/09/2006 tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları düzenlemek.

48) İlde döner sermaye saymanlığı ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek.

49) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, sulama verimliliğini arttırmak ve arazi düzenlemesi ve toplulaştırması için uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlayarak, tesislerin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek ayrıca 3083 Sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak.

50) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak.

51) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak.

52) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmaları yürütmek.

53) Mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

54) Görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmamasından dolayı doğacak olumsuz sonuçlardan amirine karşı sorumludur.

55) 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol ve Denetimi Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde Müdürlük içinde İç Kontrol Sistemini oluşturmak, işlenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

  YETKİLERİ:

  1) Kurumunun kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine görüş ve önerilerini sunabilmek.

  2) Kurumdaki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde bilgi ve rapor istemek.

  3) Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek.

  4) Görevlendirildiği komisyon,  komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek.

  5) Kurumda çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.

  6) Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini amirine teklif edebilmek. 

  7) Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayım ve kırtasiyeleri, birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi.

  8) İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek.

  9) Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek.

10) Kurumuna gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, sevke tabi evrakın yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek.

11) Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talep ve teklifte bulunabilmek.

12) Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma zamanlarını belirleme, takdirname, ödül, disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer personel işlemleri için amirine teklifte bulunabilmek.

13) Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.

 • EN YAKIN YÖNETİCİ

Vali Yardımcısı

 • ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI

             Müdür Yardımcısı ( Ziraat Mühendisi – Veteriner Hekim )

             Hukuk İşleri Sorumlusu

             Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Uzmanı

 • BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak,
 • Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri veya Gıda Mühendislik Fakültelerinde eğitim görmüş olmak,
 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
 • ÇALIŞMA KOŞULLARI
 • Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
 • Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
 • Büro ve arazi ortamında çalışabilmek.
 • Görevi gereği seyahat edebilmek.
''