14.11.2016

İl Müdürü İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

 

YeniBakanlikLogo

 

ÇANAKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

Dokuman Kodu

GTHB.17.İLM.KEK.001

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

Yayın Tarihi

01.01.2018

Sayfa Sayısı

İŞ UNVANI

İL MÜDÜRÜ

BÖLÜMÜ

ÇANAKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İŞİN KISA TANIMI

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;  Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları ile Çanakkale İli tarımsal alt yapısı doğrultusunda stratejik plan ve eylem planı hazırlatmak ve Müdürlüğün uygulamadan sorumlu ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde yürütmek, çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR       

 1. İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek.
 2. Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak.
 3. Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak.
 4. Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek.
 5. İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek.
 6. Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek.
 7. İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak.
 8. Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak.
 9. İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak,  bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek.
 10. İl içinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve  Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak.

   
 11. Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması

  için il bazında gerekli çalışmaları yapmak.
 12. Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek; özel sektörce    kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek.
 13. Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış,  ihracat, ithalat, tasıma,  muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak,  Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek,  izlemek,  kontrol etmek ve denetlemek.
 14. Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek.
 15. İl içinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak,  yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek.
 16. Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak.
 17. İl içindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek,   ildeki damızlık boğa,   koç,   teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek.
 18. İl içinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
 19. İl içinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri,  zirai mücadele alet makineleri,  tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek.
 20. Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak,  izlemek,  değerlendirmek,  konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,  kaydını almak,  izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
 21. Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
 22. Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak.
 23. Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak.
 24. Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi içinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek.
 25. Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak.
 26. Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerindi yürütmek.
 27. Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek.
 28. Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 29. Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak.
 30. Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
 31. Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim,  değerlendirme,  pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak,  uygulatmak,  hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek.
 32. Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek,  diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14.06.2005 tarihli ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
 33. Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek,  sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak.
 34. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak.
 35. Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, ilde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
 36. Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek.
 37. İl içinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek.
 38. Bakanlığın İl Müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek.
 39. İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında,  bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek.
 40. İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak.
 41. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.
 42. Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek.
 43. Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak.
 44. İlde bulunan toprak-bitki–sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
 45. Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak.
 46. İlin tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,   bunların tedarik ve dağıtımı için T.C.   Ziraat Bankası,  Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler,  döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak.
 47. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 08.09.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
 48. İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek.
 49. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması,  sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 Sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlık tarafından verilen yetki ve görevler içinde gerekli faaliyetleri yapmak.
 50. İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlık tarafından verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak.
 51. Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını,  uygulamasın ve değerlendirmesini yapmak.
 52. İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.
 53. Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 54. Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerinin yerinde, zamanında ve gereğince kullanılmamasından doğacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve her çeşit olumsuz sonuçlardan dolayı Amirine karşı sorumludur.
 55. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
 56. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
 57. 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol ve Denetimi Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde Müdürlük içinde İç Kontrol Sistemini oluşturmak, işlenmesini sağlamak, izlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve sağlatmak.
 58. Müdürlük içinde Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak, işlenmesini sağlamak, izlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve sağlatmak.

   

   
 59. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

   

  YETKİLER
 • Kurumunun kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine görüş ve önerilerini sunabilmek.
 • Kurumdaki elamanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
 • Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek.
 • Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik etkilerini kullanabilmek.
 • Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini amirine teklif edebilmek.
 • Görevlerinin gerektirdiği alet, makine, demirbaş, yayın ve kırtasiyeleri, birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi.
 • İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar içinde paraf edebilmek ve imza atabilmek.
 • Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek.
 • Kurumuna gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek,  sevke tabi evrakın yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek.
 • Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talep ve teklifte bulunabilmek.
 • Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma zamanlarını belirleme,  takdirname,  ödül,  disiplin cezası,  yer değiştirme ve diğer personel işlemleri için Amirine teklifte bulunabilmek.
 • Kurumda çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.
 • Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler

  EN YAKIN YÖNETİCİ
 • Vali Yardımcısı

   

  ALTINDABAĞLI İŞ UNVANLARI
 • İl Müdür Yardımcısı
 • Hukuk Birimi Sorumlusu
 • Döner Sermaye Saymanı
 • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Uzmanı

   

  BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak.
 • Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri veya Gıda Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak.
 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

   

  ÇALIŞMA KOŞULLARI
 • Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
 • Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
 • Büro/Arazi ortamında çalışmak.

Görevi gereği seyahat edebilmek

 

 

''