14.11.2016

İl Müdür Yardımcısı (Teknik) İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

YETKİLERİ

 1. Kurumunun kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak amirine görüş ve önerilerini sunabilmek.
 2. Kurumdaki elamanlara iş vermek, yapılan işleri denetlemek, bilgi ve rapor istemek.
 3. Hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini sunabilmek.
 4. Görevlendirildiği komisyon, komite vb. kurullarda üyelik yetkilerini kullanabilmek.
 5. Kurumda çalıştırılacak personel hakkında görüş bildirebilmek.
 6. Mevzuat ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde satın alma ve satış işlemlerini amirine teklif edebilmek.
 7. Görevlerinin gerektirdiği alet, makina, demirbaş, yayım ve kırtasiyeleri, birimine verilen araç, gereç ve malzemeleri kullanma ve kullandırtma yetkisi.
 8. İl Müdürlüğünce belirlenen esaslar dahilinde paraf edebilmek ve imza atabilmek.
 9. Diğer birimlerle sözlü haberleşme ile bilgi isteyebilmek.
 10. Kurumuna gelen evrakı açma ve ilgili yerlere gönderebilmek, sevke tabi evrakın yasal ve idari eksikliklerinin giderilmesini ilgililerden talep edebilmek.
 11.  Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan konularda amirine talepte ve teklifte bulunabilmek.
 12.  Personeline tezkiye ve mazeret izni verme, personelinin yıllık izin kullanma zamanlarını belirleme,  takdirname,  ödül,  disiplin cezası, yer değiştirme ve diğer personel işlemleri için amirine teklifte bulunabilmek.
 13.  Amiri tarafından verilecek diğer yetkiler.
 • EN YAKIN YÖNETİCİ

İl Müdürü

 • ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI

Hukuk İşleri Sorumlusu

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Uzmanı

 Döner Sermaye Saymanlığı

 • BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak,
 • Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri veya Gıda Mühendislik Fakültelerinde eğitim görmüş olmak,
 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
 • ÇALIŞMA KOŞULLARI
 • Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
 • Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
 • Büro ve arazi ortamında çalışabilmek.
 • Görevi gereği seyahat edebilmek.
''