18.11.2016

Avukat İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

İŞİN KISA TANIMI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İl Müdürlüğünü ilgilendiren hukuki konular ve mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirilmesi, adli ve idari davalar ile diğer hukuki süreçler ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) İdari davalara ilişkin savunma hazırlanması, ara karar ve müzekkere gereklerinin yerine getirilmesi ve kanun yoluna müracaat ve davaların takibi işlemlerini yürütmek.

2) Adli davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

3) İcra takipleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4) Diğer hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

5) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

6) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılması için önerilerde bulunmak.

7) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak.

8) Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

9) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.

10) İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.

11) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

12) Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

13) Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

  YETKİLERİ

1) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak

 

 • EN YAKIN YÖNETİCİ

İl Müdürü

 

 • BU İŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak,
 • Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültesi bölümünü bitirmiş olmak,
 • Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
 • Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

   
 • ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

 • Büro ortamında çalışmak
 • Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak
 • Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek
 • Görevi gereği seyahat etmek
''